Eksperta atzinumi

 1. Tiku pieaicināts kā eksperts un sniedzu viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2017-32-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 1. augusta rīkojuma Nr. 1-13/6038 “Par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr. 12, 4. §) 1., 3., 4. un 5. punkta darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un likuma “Par pašvaldībām” 49. pantam”.
 2. Tiku pieaicināts kā eksperts un sniedzu viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2018-13-03 “Par Ministru kabineta 1998. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 139 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-97 „Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas”” 4. un 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam”.

Publikācijas

 1. 2018.gada raksts Jurista Vārdā “Pašvaldību izdevumi starp labu pārvaldību un mediju darbu” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/273518-pasvaldibu-izdevumi-starp-labu-parvaldibu-un-mediju-darbu/)
 2. 2018.gada raksts Latvijas Universitātes 76.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā “Valsts atbildība kā atsevišķs juridiskās atbildības veids (pieejams: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/izdevumi/2018/Book_76_juristu_konference_2018_-gala.pdf).
 3. 2017.gada raksts Viļņas Universitātes 5.starptautiskās konferences “How deep is your law? Brexit. Technologies. Modern Conflicts”.”Law on State liability: Latvian and Estonian perspective” (pieejams: http://lawphd.net/wp-content/uploads/2014/09/International-Conference-of-PhD-students-and-young-researchers-2017.pdf). 
 4. 2017.gada raksts Latvijas Universitātes 75.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā “Cēloņsakarības izpratne administratīvajā procesā: zaudējumi” (pieejams: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_75_Juristu-konference_2017_.pdf)
 5. 2017.gada 18.aprīļa raksts Jurista Vārdā “Tiesību normas darbības ierobežošana Satversmes tiesā” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/270519-tiesibu-normas-darbibas-ierobezosana-sapnis-vai-realitate/)
 6. 2017.gada 8.marta raksts Jurista Vārdā “Vai Satversmes tiesas spriedums šoreiz tiks izpildīts” (pieejams: http://www.juristavards.lv/eseja/270277-vai-satversmes-tiesas-spriedums-soreiz-tiks-izpildits/)
 7. 2016.gada 26.jūlija raksts Jurista Vārdā “Satversmes tiesas tiesneša atstatīšanās” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/268996-satversmes-tiesas-tiesnesa-atstatisanas/)
 8. 2016.gada 8.jūlija piezīme mājaslapā “Streļčenoks pret Strīķi: 4.raunds” (pieejama: http://priekulis.lv/2016/07/08/strelcenoks-pret-striki-4-raunds/)
 9. 2016.gada 20.jūnija raksts mājaslapā “Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pārcelšana” (pieejams: http://priekulis.lv/2016/06/20/valsts-ienemumu-dienesta-ierednu-parcelsana/)
 10. 2016.gada 24.maija raksts Jurista Vārdā “Ārējo normatīvo aktu izdošana: vai diskusija beigusies?” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/268648-rejo-normativo-aktu-izdosana-vai-diskusija-beigusies/)
 11. 2016.gada 3.marta raksts Ibizness žurnālā “Valdes atbildība par nodokļu parādiem” (pieejams: http://ibizness.lv/raksti/uznemuma-vadiba/juridiskie-padomi/valdes-atbildiba-par-nodoklu-paradiem/8438)
 12. 2016.gada 19.janvāra raksts Jurista Vārdā “Neregulētie procesuālie jautājumi Satversmes tiesas procesā” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/267922-nereguletie-procesualie-jautajumi-satversmes-tiesas-procesa/)
 13. 2015.gada 15.septembra raksts Jurista Vārdā “Satversmes tiesa – ārējo normatīvo aktu izdevēja” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/267227-satversmes-tiesa-arejo-normativo-aktu-izdeveja/)
 14. 2015.gada 1.jūlija komentārs IFinanses žurnālā “Vai alimentu parāds liedz izbraukt no valsts?” (pieejams: http://ifinanses.lv/raksti/darbinieki/tiesibas/vai-alimentu-parads-liedz-izbraukt-no-valsts/6812)
 15. 2014.gada 24.oktobra raksts IFinanses žurnālā “Tiesu instanču sistēmas reforma Latvijā” (pieejams: http://ifinanses.lv/raksti/tiesu-prakse/citi/tiesu-instancu-sistemas-reforma-latvija/6297)
 16. 2014.gada 23.septembra raksts Jurista Vārdā “Ukrainā notiekošā militārā konflikta raksturs un atbildība par lidmašīnas notriekšanu” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/265269-ukraina-notiekosa-militara-konflikta-raksturs-un-atbildiba-par-lidmasinas-notrieksanu/)
 17. 2014.gada 26.augusta raksts Jurista Vārdā “Personiskā kaitējuma atlīdzinājums juridiskai personai administratīvajā procesā” (pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/265043-personiska-kaitejuma-atlidzinajums-juridiskai-personai-administrativaja-procesa/)

Konferences dalībnieka statusā

 1. 2018.gada 26.februārī piedalījos Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 76.zinātniskajā konferencē Valststiesību zinātņu sekcijā ar priekšlasījumu “Valsts atbildība kā atsevišķs juridiskās atbildības veids”.
 2. 2017.gada 15.-16.septembrī piedalījos konferencē Latvijas Universitātē “Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress” ar priekšlasījumu: “Law and Happiness” (palīdzēju arī organizēt konferenci)
 3. 2017.gada 27.-28.aprīlī piedalījos konferencē Viļņas Universitātē “How deep is your law? Brexit. Technologies. Modern conflicts” ar priekšlasījumu “Law on state liability: Latvian and Estonian perspective”.
 4. 2017.gada 3.martā piedalījos Publisko tiesību institūtu rīkotajās Juridiskās sarunās ar priekšlasījumu “Likumu preambulas un to efektivitāte”.
 5. 2017.gada 2.martā piedalījos Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 75.zinātniskajā konferencē Valststiesību zinātņu sekcijā ar priekšlasījumu “Cēloņsakarības izpratne administratīvajā procesā: zaudējumi”.

Zinātniskie pētījumi

 1. No 2017.gada jūlija līdz 2018.gada februārim piedalījos pētījumā par oficiālo laikrakstu vēsturi Latvijā. Pētīju oficiālā laikraksta vēsturi pirmskara Latvijā. 
 2. No 2017.gada 29.marta līdz 2017.gada 3.aprīlim devos pētniecībā uz Oksfordas Universitāti Anglijā, lai pētītu ar valsts atbildību saistītus jautājumus konstitucionālo un salīdzinošo tiesību aspektā.
 3. No 2016.gada jūnija valststiesību nozarē strādāju pie grāmatas par valsts atbildības principa izpratni normatīvo aktu un to tiesību normu kontekstā. Galvenie pētījuma virzieni saistīti ar Latvijā esošā nepamatota tiesību aizskāruma konstatēšanas un atlīdzināšanas mehānisma izpēti un uzlabošanu.
 4. No 2015.gada septembra valststiesību nozarē piedalos Valsts pētījumu programmas projekta Nr. 5.2.10 “Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde” izpildē. Projektu realizē Latvijas Universitāte, un tā ietvaros es asistēju Juridiskās fakultātes pasniedzējiem projekta izpildē. Projekta mērķis ir izstrādāt modernu, ilgtspējīgu un cilvēktiesībām atbilstošu tautsaimniecības tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas programmu.

Intervijas

 1. 2016.gada 1.marta Jurista vizītkarte žurnālā “Jurista Vārds” (pieejama: http://www.juristavards.lv/doc/268182-janis-priekulis/)
 2. 2014.gada 23.novembra intervija Latvijas Universitātei “Studentu saruna: Negribu būt viduvējība, gribu būt labākais!” (pieejams: http://www.studentiem.lu.lv/2014/11/23/studentu-saruna-negribu-but-viduvejiba-gribu-but-labakais/)

Dalība biedrībās un organizācijās

 1. Kopš 2017.gada esmu Latvijas Universitātes akadēmiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis
 2. Kopš 2012.gada esmu biedrības “European Law Student’s Association Latvia” (ELSA Latvia) biedrs.

Tiesu izspēles

 1. Piedalījos 2018.gada Kārļa Dišlera kontitucionālās tiesību izspēles kāzusa sagatavošanā un tiesāšanā
 2. Veidoju 2017.gada Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesību izspēles kāzusu, laboju Saeimas atbildes rakstus un piedalījos izspēles tiesāšanā
 3. Dalība Kārļa Dišlera konstitucionālo tiesību izspēlē 2014.gadā, iekļūšana pusfinālā un Kārļa Dišlera fonda specbalvas saņemšana
 4. Dalība Kārļa Dišlera konstitucionālo tiesību izspēlē 2015.gadā, 2.vietas iegūšana, labākā oratora balvas un uzaicinājuma uz Bīriņu konstitucionālo tiesību semināru saņemšana
 5. Paraugizspēles tiesāšana Latvijas Universitātes Jauno Juristu dienu 2016 ietvaros
 6. Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas izspēles kāzusa sastādīšana un tiesāšana 2017.gadā (tiesu izspēle decembrī)

Zinātniskie konkursi

 1. Dalība žurnāla “Jurista Vārda” rīkotajā pētniecisko darbu konkursā 2015.gadā ar pētījumu “Likumdevēja gribas izmaiņas ietekme uz tiesisko sistēmu: Satversmes tiesas procesa likuma piemērs” un 1.vietas iegūšana Tiesību teorijas un vēstures sekcijā (darbu konkursam rekomendēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Dr.iur. Jānis Pleps)
 2. Dalība žurnāla “Jurista Vārda” rīkotajā pētniecisko darbu konkursā 2014.gadā ar pētījumu “Personiskā kaitējuma atlīdzinājums juridiskai personai administratīvajā procesā” un 2.vietas iegūšana Valststiesību zinātņu sekcijā (darbu konkursam rekomendēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Dr.iur. Edvīns Danovskis)

Mecenātu stipendijas

2016.gadā saņēmu Latvijas Universitātes fonda administrēto mecenāta Māra Vainovska un Eversheds Bitāns stipendiju “Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā”. Stipendijas mērķis ir veicināt Latvijas tiesību piemērošanas teorijas un prakses attīstību, iesaistot tajā studentus un viņu mācībspēkus (plašāk sk.: http://www.fonds.lv/stipendiati/2016-2017/eversheds-bitans-maris-vainovskis-musdienu-izaicinajumi-tiesibas-latvija/janis-priekulis/). Gan bakalaura studiju, gan maģistra un doktorantūras studiju ietvaros saņēmu valsts stipendiju par labiem sasniegumiem studijās.

Konferences klausītāja statusā

 1. 2018.gada 17.jūlijā apmeklēju 15.konstitucionālās tiesībpolitikas semināru Ratniekos par tēmu “Likumdošnas kvalitāte”
 2. 2018.gada 29. un 30.jūnijā apmeklēju sarunu festivālu “LAMPA”
 3. 2018. gada 23.-24.janvāra Starptautiskais mācību seminārs par ēnu ekonomikas izpausmēm kultūras priekšmetu aprites jomā (pārstāvji no INTERPOL, UNESCO, UNIDROIT un citi)
 4. 2017.gada 8.decembra Saeimas un Satversmes tiesas rīkotā konference “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole”
 5. 2017.gada 10.novembrī Jurista vārda rīkotā konference par tiesiskās sistēmas izaicinājumiem nākotnē
 6. 2017.gada 19.maija Juridiskās augstskolas rīkotā ikgadējā diskusija par Latvijas aktualitātēm Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Eiropas Cilvēktiesību konvencijai 20 gadi)
 7. 2017.gada Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference Tiesību teorijas un vēstures zinātņu sekcija
 8. 2016.gada 16.-17.novembra Juridiskās fakultātes VI starptautiskā zinātniskā konference „Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā”
 9. 2016.gada 11.oktobra Ingas Putras lekcija “Administratīvais process tiesā. Runa tiesā”
 10. 2016.gada 26.-29.jūlija Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs “Eiropas demokrātijas ilgtspēja”
 11. 2016.gada 16.jūnija Veronikas Krūmiņas lekcija “Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta aktuālā prakse (2016.gada pirmais pusgads)
 12. 2016.gada 26.maija Satversmes tiesas un Venēcijas komisijas rīkotā konference “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”
 13. 2016.gada 8.aprīļa Juridiskās augstskolas rīkotā ikgadējā diskusija par Latvijas aktualitātēm Eiropas Cilvēktiesību tiesā
 14. 2016.gada 4.marta Publisko tiesību institūta un Kārļa Dišlera fonda rīkotais seminārs “Juridiskās tehniskas teorija”
 15. 2015.gada 18.jūnija Daigas Rezevskas priekšlasījums un diskusija “Vispārējie tiesību principi – tapšana, tvērums, piemērošana”‘
 16. 2015.gada 18.jūnija Veronikas Krūmiņas lekcija “Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta aktuālā prakse (2015.gada pirmais pusgads)”
 17. 2015.gada Latvijas Universitātes 73.zinātniskā konference Valststiesību zinātņu sekcija un Tiesību teorijas un vēstures zinātņu sekcija
 18. 2014.gada 20.novembra Edgara Pastara lekcija “Kā tiesai pārbaudīt vēlēšanu rezultātus?”
 19. 2014.gada 30.septembra Ingas Putras lekcija “Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās. Tiesu prakse”
 20. 2014.gada 4.janvāra konference “Profesors Kārlis Dišlers un Latvijas valsts”
 21. 2014.gada 22.maija Jura Rudevska lekcija “Valsts varas un cilvēktiesību izpratne Eiropā un ASV”
 22. 2014.gada Latvijas Universitātes 72.zinātniskā konference Valststiesību zinātņu sekcija un Tiesību teorijas un vēstures zinātņu sekcija
 23. 2014.gada zvērinātu advokātu biroja “SORAINEN” rīkotās lekcijas par uzņēmumu apvienošanos un iegādi, moderna advokātu biroja izveidošanas un vadīšanas pamatjautājumiem, intelektuālo īpašumu, tiesvedībām un strīdiem, projektu finansēšanu, publisko un privāto partnerību, nodokļu praksi, nekustamo īpašumu, kā arī advokāta un klienta attiecībām
 24. 2012.gada 4. un 5.oktobra konference “Tiesību aktu kvalitāte un tās nozīme mūsdienu tiesiskajā telpā”
 25. 2012.gada 21.marta advokātu dienu konference “Tiesu procesa efektivizācija”
 26. 2009.gada Latvijas Ekonomikas attīstības foruma (LEAF) lekcijas

Cita informācija

Aktīvi interesējos par jautājumiem, kas saistīti ar valststiesībām, tostarp jautājumiem par Latvijas valstiskuma izveidi. Rakstu blogu: www.priekulis.lv. Esmu vērtējis studentus arī zinātniski pētniecisko darbu ietvaros 2017.gadā Rīgas reģiona un Rīgas izglītojamo zinātniskās konferences Tieslietu sekcijas sēdē, izlemjot, kurus studentus virzīt uz valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursu

Papildu minētajam par sasniegumiem sportā un Latvijas Universitātes vārda popularizēšanu Latvijā esmu saņēmis atzinības rakstu no Latvijas Universitātes. Esmu divas reizes pārstāvējis Latvijas Universitāti sporta sacensību universiādē, un 2012.gadā ieguvis ar komandu 3.vietu frisbijā. Pirms sāku studēt tiesību zinātnē, aktīvi piedalījos un līdzdarbojos dažādos sabiedriskos projektos, tostarp esmu piedalījies “Studentu Paradīze” rīkošanā, un esmu bijis Cosmopolitan konkursa “Gada Students” finālists. Skolas laikā esmu divas reizes pārstāvējis Rīgas valsts 1.ģimnāziju Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātā, un 2010.gadā ar komandu ieguvis 3.vietu. Tāpat skolas laikā esmu divas reizes ticis atzīts par Latvijas matemātikas olimpiādes 2.posma Rīgas pilsētas Centra rajonā 3.vietas ieguvēju – 2007. un 2008.gadā. Aktīvi esmu attīstījis arī savas zīmēšanas un sporta prasmes, trenējoties hokejā, basketbolā, frisbijā un smagatlētikā.