Līdz tiesu instanču sistēmas reformas uzsākšanai bija pierasts, ka atsevišķas lietu kategorijas civillietās un krimināllietās pirmajā instancē piekrīt apgabaltiesām un apelācijas instancē attiecīgai Augstākās tiesas (AT) palātai. Tomēr viss mainīsies ar tīrās trīspakāpju tiesu instanču sistēmas modeļa ieviešanu, kura turpmāk paredz, ka pirmajā instancē visas civillietas un krimināllietas tiks skatītas rajona (pilsētas) tiesās, apelācijas instancē – apgabaltiesās, savukārt kasācijas instancē – AT. Tādējādi tiks nodrošināta efektīvāka un vienveidīgāka lietu izskatīšanas kārtība, kā arī vispārīgi padarīta skaidrāka un pārskatāmāka tiesu sistēma Latvijā, novēršot iespējamos pārpratumus par to, kurā no tiesām personai būtu jāvēršas. Pārejot uz jauno sistēmu, līdz 31.12.2016. paredzēts pilnībā atteikties arī no AT tiesu palātām, nosakot, ka AT lietas tiks skatītas tikai kasācijas kārtībā.

Augstākās tiesas Senāta nosaukuma maiņa

Ar tīrās tiesu instanču sistēmas reformas īstenošanu no AT sastāva tiks pilnībā izslēgta Krimināllietu un Civillietu tiesu palāta, atstājot tās sastāvā 3 departamentus – Civillietu, Administratīvo lietu un Krimināllietu departamentu. Šī iemesla dēļ no 01.01.2014. Kriminālprocesa likumā (KPL) un likumā “Par tiesu varu” AT Senāta nosaukums ir mainīts un šobrīd tiek saukts par AT. Civilprocesa likumā (CPL) vēl aizvien tiek lietots AT Senāta jēdziens, tomēr to ir paredzēts mainīt ar 26.08.2014. Ministru kabineta (MK) sēdē atbalstītajiem grozījumiem CPL. Kaut gan arī sabiedrībā AT Senāta nosaukuma maiņa, ņemot vērā, ka šāds nosaukums kasācijas instancei ar pārtraukumiem ir pastāvējis jau kopš 06.12.1918., izraisīja plašu diskusiju, skaidrs ir viens – AT Senāta nosaukums ir zudis un vismaz šobrīd netiek paredzēts to atjaunot. Līdz ar to turpmāk Latvijas tiesu sistēmā kasācijas instance tiks dēvēta par AT.

Paredzētā kārtība lietu izskatīšanai kriminālprocesā

Kriminālprocesā pāreja uz tīro trīspakāpju tiesu instanču sistēmu sākās jau 01.07.2009., kad ievērojamu apgabaltiesām kā pirmās instances tiesai piekritīgu lietu kategoriju nodeva rajona (pilsētas) tiesu kompetencē. Šobrīd visas krimināllietas izskatīšanai pirmajā instancē piekrīt rajona (pilsētas) tiesām, un līdz ar to apgabaltiesa vairs nedarbojas kā pirmās instances tiesa, ja vien tās izskatīšanā jau nav uzsāktu lietu, kuras jāpabeidz. Lai nodrošinātu, lai AT no 01.01.2015. vairs neskatītu krimināllietas apelācijas kārtībā, bet tikai un vienīgi kasācijas kārtībā, ir noteikts, ka tās lietas, kuras apgabaltiesa izskata kā pirmās instances tiesa, apelācijas kārtībā izskatīs tā pati apgabaltiesa, kas izskatīja lietu pirmās instances tiesā.

Tomēr, lai nodrošinātu objektīvu lietas izskatīšanu, lietu apelācijas kārtībā nevarēs skatīt tas pats tiesas sastāvs, kas skatīja lietu pirmajā instancē. Tāpat kopš 01.01.2014. spēkā ir kārtība, kura nosaka apelācijas instancē skatīto AT Krimināllietu tiesu palātas lietu nodošanu apgabaltiesām, proti:

 • lietas, kurās AT Krimināllietu tiesu palātā ir uzsākta tiesas izmeklēšana, bet kuras līdz 31.12.2014. nebūs izskatītas, tiks nodotas izskatīšanai apgabaltiesā kā apelācijas instances tiesai;
 • lietas, kuras nodotas izskatīšanai apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā un kurās līdz 31.12.2014. būs pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu, pēc 01.01.2015. tiks nodotas rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai;
 • lietas, kuras nodotas izskatīšanai AT Krimināllietu tiesu palātā un kurās būs pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu, pēc 01.01.2015. tiks nodotas apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai;
 • AT Krimināllietu tiesu palātā izskatītās lietas, kurās pēc 01.01.2014. kasācijas instance būs atcēlusi nolēmumu, tiks nosūtītas jaunai izskatīšanai apgabaltiesā kā apelācijas instances tiesai;
 • ja pēc 01.01.2014. lietā, kas izskatīta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, būs izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tos nosūtīs izlemšanai rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai.

Aplūkojot statistiku, redzams, ka AT Krimināllietu tiesu palātā uz 30.06.2014. kopā bija 96 neizskatītas krimināllietas, savukārt uz 06.07.2014. pēc lietu, kurās tiesu izmeklēšana nav uzsākta, nodošanas apgabaltiesām – 31 krimināllieta. Kaut gan arī paredzams, ka Krimināllietu tiesu palāta izskatīs visas tai piekritīgās lietas līdz 31.12.2014., tomēr nevar tikt pilnībā izslēgta iespējamība, ka daļa no krimināllietām būs nododamas jaunai izskatīšanai apgabaltiesā (MK informatīvais ziņojums Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās). Šādā gadījumā kopējais lietas izskatīšanas termiņš tiks būtiski pagarināts, taču tiesas nebūs atsvabinātas no pienākuma izskatīt lietu saprātīgā termiņā, kā to paredz gan Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pants, gan KPL 14.pants.

Paredzētā kārtība lietu izskatīšanai civilprocesā

Civilprocesā atšķirībā no kriminālprocesa, ņemot vērā, ka Civillietu tiesu palātu ir paredzēts likvidēt 2 gadus vēlāk nekā Krimināllietu tiesu palātu, tas ir, līdz 31.12.2016., pāreja uz tīro trīspakāpju tiesu instanču sistēmu pa īstam ir sākusies tikai tagad. Līdz ar to civilprocesā vēl aizvien pastāv kārtība, ka atsevišķas civillietu kategorijas pirmajā instancē izskata apgabaltiesas un apelācijas instancē AT Civillietu tiesu palāta.

Vienīgais izņēmums ir ar lietām, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 210 000 eiro, kuras jau šobrīd piekrīt izskatīšanai nevis apgabaltiesās, bet gan rajona (pilsētas) tiesās.

Grozījumi CPL, kas paredz ieviest tīro trīspakāpju tiesu instanču sistēmu, šobrīd atrodas tikai pieņemšanas stadijā, jo tikai 26.08.2014. Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts likumprojekts par grozījumiem CPL un virzīts tālākai izskatīšanai Saeimā. Likumprojektā, lai tiktu ieviesta tīrā trīspakāpju tiesu instanču sistēma, ir paredzēts noteikt rajona (pilsētas) tiesām piekritību izskatīt visas tās civillietas, kuras šobrīd pirmajā instancē izskata apgabaltiesas, proti:

 • lietas par patenttiesību, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību;
 • lietas par kredītiestāžu maksātnespēju un likvidāciju;
 • lietas, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu;
 • lietas, kas satur valsts noslēpuma objektu.

Līdzīgi kā kriminālprocesā arī civilprocesā, lai nodrošinātu AT Civillietu tiesu palātas likvidāciju līdz 31.12.2016., paredzēts ieviest kārtību, kādā AT Civillietu tiesu palātā neizskatītās lietas tiek nodotas apgabaltiesām, proti:

 • lietās, kuras izskatītas apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, apelācijas kārtībā pēc 01.01.2015. pārsūdzētu nolēmumu izskatīs tā pati apgabaltiesa, bet jaunā tiesas sastāvā kā apelācijas instances tiesa;
 • lietas, kuras tiks saņemtas izskatīšanai AT Civillietu tiesu palātā līdz 30.06.2015., bet kurās lietas izskatīšana pēc būtības vēl nebūs uzsākta līdz 01.01.2016., tiks nodotas izskatīšanai apgabaltiesā, bet jaunā tiesas sastāvā kā apelācijas instances tiesai;
 • lietas, kurās AT Civillietu tiesu palātā nebūs uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības, bet kuras līdz 31.12.2016. nebūs izskatītas, tajā skaitā, kurās nebūs pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, tiks nodotas izskatīšanai apgabaltiesā, bet jaunā tiesas sastāvā kā apelācijas instances tiesai;
 • lietas, kuras tiks saņemtas izskatīšanai apgabaltiesai kā pirmās instances tiesā līdz 31.12.2014., bet kurās lietas izskatīšana pēc būtības nebūs uzsākta līdz 30.06.2015., tiks nodotas izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesā kā pirmās instances tiesai;
 • lietas, kurās apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā būs uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības, bet kuras līdz 31.12.2015. nebūs izskatītas, tajā skaitā, kurās nebūs pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, tiks nodotas izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesā kā pirmās instances tiesai;
 • AT Civillietu tiesu palātā izskatītās lietas, kurās pēc 30.06.2015. kasācijas instance būs atcēlusi nolēmumu, tiks nodotas jaunai izskatīšanai apgabaltiesā, bet jaunā tiesas sastāvā kā apelācijas instances tiesai;
 • Apgabaltiesās kā pirmās instances tiesās izskatītās lietas, kurās pēc 01.01.2015. kasācijas instance būs atcēlusi nolēmumu, tiks nodotas jaunai izskatīšanai pilsētas (rajona) tiesā kā pirmās instances tiesai;
 • ja pēc 01.01.2015. lietā, kas izskatīta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, būs izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tie tiks nosūtīti izlemšanai rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai;
 • ja pēc 30.06.2015. lietā, kas izskatīta AT Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā, būs izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tie tiks nosūtīti izlemšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

Tāpat tiek paredzēts, ka turpmāk tiesu izpildītāju rīkoto izsoļu apstiprināšana, tajā skaitā pieteikumu par kuģu izsoles aktu izskatīšanu un labprātīgās izsoles akta apstiprināšanu, piekritīs zemesgrāmatu nodaļām, nevis tiesām. Šādu kārtību paredz 19.07.2014. Saeimā otrajā lasījumā atbalstītais likumprojekts par grozījumiem CPL, un tā galvenais mērķis ir samazināt noslodzi rajona (pilsētas) tiesām.

* Raksta pirmspublikācija žurnālā “Ifinanses”